R2Faktury - system obsługi sprzedaży i magazynu dla małych i średnich firm

R2Faktury STANDARD - wersja dla małych i średnich firm

Pobierz demo R2faktury
Kup teraz R2faktury
Film R2faktury

R2Faktury

R2fakturyR2faktury to program komputerowy przeznaczony do obsługi sprzedaży i magazynu. Umożliwia szybkie wystawianie faktur oraz ich szczegółowe rozliczanie. Prowadzi magazyn i umożliwia wystawianie wszystkich niezbędnych dokumentów magazynowych (PZ, MM, WZ, RW, PR). Umożliwia rozliczanie płatności przy pomocy raportów kasowych i bankowych. Prowadzi rozrachunki z kontrahentami, pomaga w windykacji należności oraz ogranicza obrót z nierzetelnymi kontrahentami. Umożliwia szczegółową analizę prowadzonej działalności za pomocą rozbudowanych statystyk i definiowalnych zestawień. Sporządza, drukuje i eksportuje polecenia przelewów bankowych. Dzięki modułowej konstrukcji umożliwia dobre przystosowanie do specyfiki obsługiwanej firmy.

W ofercie znajduje się od 1999 roku. Charakteryzuje się stosunkowo niską ceną, natychmiastowym wdrożeniem oraz prostą i intuicyjną obsługą, którą mogą szybko opanować nawet początkujący użytkownicy komputerów. Większość operacji w programie można wykonać przy pomocy klawiatury, bez konieczności używania myszy.

Program sprawdza się najlepiej w małych i średnich firmach handlowych i usługowych.

Opis programu R2faktury

Sprzedaż

 • faktury VAT, faktury proforma, paragony, rachunki

 • dokumenty korygujące

 • dowolna liczba faktur korygujących do jednej faktury;
 • faktury eksportowe w walutach obcych lub w PLN

 • biblioteka walut i kursów średnich NBP;
 • automatyczne pobieranie kursów ze strony internetowej NBP;
 • wybór rodzaju transakcji: wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, eksport towarów, eksport usług;
 • automatyczne tłumaczenie faktury na język angielski lub niemiecki, a po przygotowaniu własnego tłumaczenia na dowolny inny;
 • płatności w walucie przeliczane na PLN wg kursu z dnia zapłaty;
 • automatyczne obliczanie różnic kursowych;
 • faktury związane z obrotem wyrobami węglowymi objętymi akcyzą

 • wystawianie, drukowanie i ewidencjonowanie faktur na wyroby węglowe dla podmiotów zwolnionych z akcyzy oraz nieposiadających zwolnienia;
 • wydruk dokumentów dostawy wyrobów węglowych DWW;
 • wydruk deklaracji AKC-WW;
 • e-faktury

 • cyfrowe podpisywanie faktur w formacie PDF;
 • wysyłanie e-mailem podpisanych e-faktur;
 • ewidencjonowanie kopii wystawionych e-faktur;
 • operacje na pojedyńczych fakturach oraz seryjnie na wielu fakturach;
 • drukowanie i wysyłanie e-mailem formularza zgody;
 • faktury zaliczkowe

 • zamówienia od odbiorców;
 • dowolna ilość faktur zaliczkowych do jednego zamówienia;
 • faktura końcowa z pełnym rozliczeniem zamówienia;
 • możliwość pełnego przystosowania dokumentów do własnych potrzeb

 • możliwość zdefiniowania dowolnych dokumentów (np. Zamówienie) i określania ich zawartości;
 • możliwość umieszczenia na dokumentach elementów graficznych (logo firmy);
 • możliwość pełnego dostosowania wszystkich wydruków, łącznie z możliwością określenia specjalnych wzorów faktur dla poszczególnych kontrahentów;
 • automatyczne wystawianie powtarzających się co miesiąc faktur z możliwością seryjnego wydruku

 • określenie daty początkowej i końcowej oraz częstotliwości wystawiania (miesiąc, tydzień);
 • automatyczne pomijanie dni wolnych i świąt;
 • automatyczna faktura do WZ

 • jedna łączna faktura do kilku WZ;
 • automatyczna faktura do paragonu

 • jedna faktura do jednego lub kilku wystawionych wcześniej paragonów;
 • możliwość refakturowania opłat za np. energię elektryczną

 • ceny sprzedaży z dokładnością do 4 cyfr po przecinku;
 • możliwość określania cen sprzedaży na bazie cen walutowych przeliczanych na PLN wg zadanego kursu

 • szczególne ułatwienia przy fakturowaniu usług

 • opis usługi może mieć dowolną długość;
 • powtarzającą się część opisu można wybierać z biblioteki asortymentów, a zmienną wpisywać bezpośrednio na fakturze;
 • różne sposoby numerowania dokumentów

 • numerowanie roczne lub miesięczne, dowolny układ numeru, pilnowanie ciągłości numeracji;
 • rozliczanie płatności za wystawione faktury

 • dowolna liczba rat;
 • różne formy płatności (gotówka, przelew, czek, karta kredytowa, pobranie pocztowe, kompensata lub dowolne inne);
 • możliwość wyboru rachunku bankowego na jaki ma być dokonana zapłata za fakturę;
 • zestawienie dłużników;
 • obsługa numerów seryjnych

 • możliwość wyszczególnienia numeru seryjnego przy każdej pozycji faktury;
 • rozliczanie przedstawicieli handlowych

 • zestawienie faktur wystawionych w danym okresie dla kontrahentów powiązanych z poszczególnymi przedstawicielami handlowymi;
 • współpraca ze skanerem kodów kreskowych

 • obsługa drukarek fiskalnych (Posnet, Elzab i kompatybilne) oraz kas fiskalnych (Posnet Neo i kompatybilne)

 • ewidencja wszystkich urządzeń fiskalnych użytkowanych w firmie;
 • zestawienia paragonów wydrukowanych na poszczególnych drukarkach fiskalnych;
 • rejestr sprzedaży VAT

 • sumaryczna dzienna sprzedaż na paragony jako jedna pozycja na wydruku rejestru;

R2Faktura - Faktura

Przelewy bankowe

 • wydruk i ewidencjonowanie przelewów i dowodów wpłat

 • przelewy do ZUS i urzędu skarbowego

 • współpraca z wieloma systemami bankowymi
   

CRM

 • ewidencja kontaktów z kontrahentem

Biblioteka asortymentów

 • możliwość wpisywania długich, opisowych nazw asortymentów;

 • trzy różne ceny sprzedaży z dokładnością do 2 lub 4 cyfr po przecinku

 • określanie cen sprzedaży na podstawie marży w stosunku do ceny nabycia lub ceny ewidencyjnej

 • automatyczna zmiana cen sprzedaży po zmianie ceny nabycia przy kolejnych PZ;
 • określanie cen sprzedaży w walucie obcej

 • globalne przeliczanie cen sprzedaży po zmianie kursu waluty;
 • dane dedykowane

 • dla każdego kontrahenta można sporządzić niezależny cennik sprzedaży obejmujący wszystkie bądź tylko wybrane asortymenty z listy asortymentów lub rabaty na wybrane grupy asortymentowe oraz zdefiniować pięć dodatkowych cech, np. nazwa asortymentu, jaką posługuje się dany kontrahent, indeks, jednostka miary itp.
 • grupy i kategorie asortymentowe przydatne do zestawień

 • waga jednostkowa

 • strona www z opisem asortymentu

R2Faktury - Asortyment

Dodatkowe zalety systemu

 • eksport danych do programu księgowego R2księga lub R2fk

 • automatyczny eksport faktur sprzedaży oraz zakupu (PZ), a także raportów kasowych i bankowych;
 • paragony lub wszystkie dokumenty gotówkowe eksportowane opcjonalnie jako sumy dzienne;
 • prawidłowe księgowanie faktur wystawionych do paragonów fiskalnych;
 • automatyczne rozróżnianie rodzaju transakcji (sprzedaż krajowa, eksport towarów, eksport usług itp.)
   
 • praca w dowolnej sieci w środowisku Windows (98, Me, NT, 2000, XP, Vista)

 • możliwość automatycznego pobierania aktualizacji programu prze internet

 • możliwość przesyłania wszystkich wydruków (m.in.: faktura, wz) e-mailem jako załącznika w formacie pdf lub html

 • możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe moduły (księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów (ryczałt), pełna księgowość (fk), płace-kadry)

 • zgodność z aktualnymi przepisami oraz pewność otrzymania nowej wersji uwzględniającej ich zmiany
  wewnętrzna pomoc kontekstowa (instrukcja obsługi) oraz porady techniczne przez telefon, internet i w siedzibie użytkownika

 • praca w sieci z możliwością nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom
  możliwość obsługi wielu firm w jednym programie

 

 

Magazyn

 • przyjęcia do magazynu - dokumenty PZ

 • przyjęcia do magazynu na podstawie faktur RR (od rolników ryczałtowych)

 • korekty przyjęć

 • dowolna liczba PZ korygujących do jednego PZ;
 • możliwość pełnego przystosowania dokumentów do własnych potrzeb

 • możliwość zdefiniowania dowolnych dokumentów (np. Zamówienie do dostawcy, PW) i określania ich zawartości;
 • możliwość pełnego dostosowania wszystkich wydruków, łącznie z możliwością określenia specjalnych wzorów PZ i WZ dla poszczególnych kontrahentów;
 • wiele magazynów, przesunięcia MM

 • wydania WZ, rozchód wewnętrzny RW

 • kontrola stanów magazynowych

 • algorytm FIFO, LIFO lub konkretna dostawa;
 • ilości z dokładnością do 4 cyfr po przecinku;
 • automatyczne WZ do faktury

 • obliczanie marży i zysku, rozliczanie sprzedaży w cenach nabycia

 • marża obliczana wg algorytmu "na sto" lub "w stu";
 • zysk i marża mogą uwzględniać koszty transportu nie ujęte w cenie nabycia;
 • filtrowanie asortymentów wg bieżących stanów magazynowych

 • inwentaryzacja

 • arkusze inwentaryzacyjne z podziałem na magazyny i grupy asortymentowe;
 • wydruk zestawienia różnic dla poszczególnych arkuszy;
 • automatyczne generowanie protokołów rozbieżności PR+ i PR- korygujących stan magazynu;
 • możliwość importu stanów magazynowych z kolektora danych;
 • różne sposoby numerowania dokumentów

 • numerowanie roczne lub miesięczne, dowolny układ numeru, pilnowanie ciągłości numeracji;
 • rozliczanie płatności za faktury zakupu

 • dowolna liczba rat;
 • różne formy płatności (gotówka, przelew, czek, karta kredytowa, pobranie pocztowe, kompensata lub dowolne inne);
 • zestawienie wierzycieli;
 • obsługa numerów seryjnych

 • przyjęcia oraz inne operacje magazynowe na konkretnych egzemplarzach danego asortymentu oznaczonych numerami seryjnymi;
 • obsługa kontraktów

 • dokładne rozliczenie dostaw pochodzących z różnych PZ w ramach danego kontraktu (umowy, zlecenia, itp.)
 • rejestr zakupów VAT

R2Faktury - stan magazynu

Kasa/bank

 • raporty kasowe RK, dokumenty wpłaty KP i wypłaty KW, możliwość prowadzenia jednocześnie kilku kas, możliwość wprowadzenia kilku raportów w obrębie jednego dnia;

 • raporty bankowe dla dowolnej liczby rachunków bankowych;

 • automatyczne księgowanie wpłat na podstawie wystawionych faktur

 • zbiorcze wpłaty z dzienną sumą sprzedaży paragonowej;
 • automatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie rozrachunków z kontrahentem;

 • prowadzenie walutowych raportów bankowych i kasowych

 • płatności w walucie faktury przeliczane na PLN wg zadanego kursu;
 • płatności w EUR i innych walutach za faktury wystawione w PLN (krajowe i eksportowe);
 • płatności w PLN za faktury walutowe.
   

R2Faktury - Raport kasowy

Należności i zobowiązania

 • szybki dostęp do szczegółowej ewidencji rozrachunków z kontrahentem

 • rozrachunki walutowe;
 • windykacja należności

 • indywidualne lub globalne wystawianie przypomnień i wezwań do zapłaty wraz z ich seryjnym wydrukiem;
 • indywidualne lub globalne wystawianie not odsetkowych wraz z ich seryjnym wydrukiem;
 • protokoły nieściągalności należności
 • możliwość nałożenia restrykcji na kontrahentów zalegających z płatnościami

 • informacja o zaleganiu w płatnościach w momencie wyboru kontrahenta na fakturę

 • zestawienia przeterminowanych płatności, lista dłużników i wierzycieli

 • kalkulator odsetkowy

Biblioteka kontrahentów

 • pełny zestaw danych o kontrahencie

 • telefony, e-mail, www, rachunek bankowy (do przelewów), warunki współpracy (forma i termin płatności, stały rabat) i inne;
 • szybki dostęp do:

 • obrotów - czyli pozycji asortymentowych zakupionych przez tego (lub od tego) kontrahenta;
 • rozrachunków - czyli faktur wystawionych temu kontrahentami (lub przez tego kontrahenta) i płatności za nie;
 • windykacji - czyli wystawionych temu kontrahentowi przypomnień, wezwań oraz not odsetkowych
   
 • informacja o restrykcjach związanych z zaległościami w płatnościach

 • grupowanie kontrahentów wg województw i innych kryteriów

R2Faktury - Kontrahenci

Dowolne zestawienia

 • szybki dostęp do statystyki na dowolny dzień: sprzedaż, stan kasy, należności i zobowiązania z podziałem na okresy, porównanie sprzedaży z analogicznym okresem poprzedniego roku, procentowy wzrost sprzedaży, wykresy

 • kilkadziesiąt gotowych zestawień sprzedaży i zakupów

 • możliwość stworzenia dodatkowych zestawień na bazie zapytań SQL

 • rozbudowany mechanizm analizy danych - w prosty sposób można wyselekcjonować dowolne pozycje (np. faktury, asortymenty, kontrahentów) spełniające zadane kryteria
   

R2Faktury - Statystyka

Minimalne wymagania sprzętowe

 • procesor PENTIUM lub kompatybilny min. 1 GHz;
 • system operacyjny Windows XP/Vista/7/8;
 • min. 512 MB pamięci RAM;
 • 300 MB wolnego miejsca na twardym dysku;
 • stacja CD-ROM lub DVD-ROM;
 • dostęp do internetu (wczytanie licencji, pobieranie aktualizacji);
 • monitor i karta graficzna o rozdzielczości 1024x768;
 • drukarka laserowa lub atramentowa;
 • wydruki dokumentów (faktura, PZ, MM, WZ, RW, RK, KP, KW): drukarka laserowa, atramentowa lub igłowa.