R2fk - system finansowo-księgowy

R2fk STANDARD - pełna księgowość dla małych i średnich firm

pobierz demo r2fk
Kup teraz
Film R2fk

R2fkR2fkto system umożliwiający kompleksowe prowadzenie księgowości w formie pełnej księgowości oraz dodatkowo opcjonalnie w formie księgi przychodów i rozchodów bądź ryczałtowej ewidencji przychodów. Zawiera wiele modułów dodatkowych, pozwalających na prowadzenie wszystkich wymaganych ewidencji oraz na pełne rozliczenie firmy i jej właścicieli z urzędem skarbowym.

Przy projektowaniu programu szczególny nacisk położono na szybkość wprowadzania danych bez użycia myszki. Zoptymalizowane wprowadzanie dokumentów oraz cały system kontroli umożliwia zmianę organizacji pracy - dane wprowadzać może osoba nie znająca się na księgowości, natomiast księgowy tylko sprawdza i zamyka rozliczenia. Dzięki licznym konsultacjom z ekspertami prowadzącymi biura rachunkowe program dopracowano w najmniejszych szczegółach.

W ofercie znajduje się od 2008 roku. Charakteryzuje się stosunkowo niską ceną, szybkim wdrożeniem oraz prostą i intuicyjną obsługą, którą mogą szybko opanować nawet początkujący użytkownicy komputerów.

Ze względu na możliwość obsługi w jednym programie firm o różnych rodzajach księgowości (pełna, księga przychodów, ryczałt) program wydaje się być szczególnie atrakcyjną ofertą dla biur rachunkowych.

Równie interesujący może być dla firm przechodzących z księgi przychodów na pełną księgowość, gdyż ze względu na identyczny interfejs i sposób wprowadzania danych zasadniczo ułatwi rozpoczęcie pracy.

Opis systemu finansowo-księgowego R2fk

Księga handlowa

 • rejestrowanie wszystkich rodzajów dokumentów: faktury VAT zakupu i sprzedaży, polecenia księgowania

 • zoptymalizowane, bardzo szybkie wprowadzanie danych z klawiatury, bez użycia myszki;
 • rejestrowanie faktur eksportowych oraz importowych w walutach obcych lub w PLN

 • biblioteka walut i kursów średnich NBP;
 • automatyczne pobieranie kursów ze strony internetowej NBP;
 • automatyczne generowanie dekretów o zadanym schemacie w trakcie rejestrowania dokumentów, możliwość bieżącej korekty proponowanego dekretu

 • możliwość wyboru sposobu księgowania kosztów (np. księgowanie tylko na kontach zespołu 5 - przy obsłudze fundacji)

 • możliwość utworzenia dowolnych rejestrów księgowych (zakup, sprzedaż, kasa)

 • roczne lub miesięczne numerowanie dekretów niezależnie dla każdego rejestru;
 • rozbudowana biblioteka kontrahentów

 • możliwość przypisania domyślnych ustawień związanych z kontrahentem: numeru konta, na którym najczęściej księgowane są faktury dla/od tego kontrahenta, stawki vat, terminu płatności i sposobu rozliczenia vat;
 • podział kontrahentów na wielu płaszczyznach (np. dostawca, odbiorca);
 • wiele dodatkowych danych (np. telefon, e-mail);
 • historia zmian adresu kontrahenta;
 • możliwość powiązania z kontrahentem domyślnego zdarzenia gospodarczego;
 • biblioteka zdarzeń gospodarczych

 • możliwość przypisania domyślnych ustawień związanych ze zdarzeniem: numeru konta, stawki vat, kontraktu, terminu płatności i sposobu rozliczenia vat;
 • kontrola poprawności wprowadzanych danych

 • dzięki podziałowi wpisów na rodzaje operacji możliwość wprowadzania danych bez znajomości zagadnień księgowych;
 • kontrolne szczegółowe zestawienie wprowadzonych danych
 • korekta kosztów z tytułu złych długów

 • rozliczanie płatności

 • przy każdym dokumencie pełna ewidencja rozrachunków z nim związanych;
 • wystawianie i drukowanie not korygujących

 • grupowanie obrotów wg dowolnych kryteriów

 • dzięki bibliotece kontraktów i MPK możliwość analizy struktury przychodów i kosztów bez konieczności prowadzenia kont zespołu 5.;
 • bilansowanie zdarzeń gospodarczych w dowolnym okresie;
 • możliwość generowania zestawień za lata ubiegłe.

R2Faktura - Faktura

Rozliczenie podatku dochodowego

 • rozliczenie podatku dochodowego CIT

 • rozliczanie podatku dochodowego PIT, wg skali lub liniowego, dla osób fizycznych i wspólników spółek osobowych

 • wydruk miesięcznych lub kwartalnych zestawień należnego podatku dochodowego

 • wydruk deklaracji rocznej CIT-8, PIT-36L, PIT-B, e-deklaracje CIT-8, PIT-36L,

 • przygotowanie, podpisanie i wysłanie deklaracji oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO;
 • wysyłka e-deklaracji od osób fizycznych bez podpisu elektronicznego;
 • eksport PIT-36 do programu PITy (IPS)

 • historia zmian formy opodatkowania (miesięcznie, kwartalnie, wg skali, liniowo) oraz historia wysłanych e-deklaracji

 • wydruk formularzy identyfikacyjno-aktualizacyjnych niezbędnych w obrocie gospodarczym

 • dodatkowe wzory oświadczeń, zaświadczeń i zawiadomień składanych do urzędu skarbowego;
 • formularze zgłoszeniowe i informacyjne CEIDG-1, CEIDG-RB

R2fk - CIT

Moduł należności i zobowiązań

 • szybki dostęp do szczegółowej ewidencji rozrachunków z kontrahentem (złotówkowej i walutowej)

 • windykacja należności

 • indywidualne lub globalne wystawianie przypomnień i wezwań do zapłaty wraz z ich seryjnym wydrukiem;
 • indywidualne lub globalne wystawianie not odsetkowych wraz z ich seryjnym wydrukiem;
 • protokoły nieściągalności należności;
 • kalkulator odsetkowy obliczający odsetki ustawowe i podatkowe

Ewidencja wyposażenia

 • ewidencja wyposażenia z podziałem na grupy

 • pełna specyfikacja (np. dostawca, producent, serwis, charakterystyka, dane fabryczne);
 • możliwość określenia osoby odpowiedzialnej i lokalizacji

 • dokumenty zakupu i sprzedaży

 • wydruk ewidencji wyposażenia

Koszty przebiegu pojazdów

 • rozliczanie kosztów przejazdów prywatnymi samochodami przez osoby fizyczne oraz właścicieli spółek osobowych

 • ewidencja przebiegu pojazdów

 • biblioteka tras z odległościami;
 • aktualizacja stawek ryczałtu samochodowego przez internet;
 • ewidencja faktur kosztowych

 • automatyczne generowanie PK z kosztami przebiegów

Polecenia księgowania

 • ewidencja i ręczne wprowadzanie dokumentów PK

 • automatyczne generowanie PK zawierających:

 • korektę VAT z tytułu złych długów;
 • korektę kosztów z tytułu złych długów;
 • VAT do rozliczenia w następnych miesiącach;
 • koszty przebiegu pojazdów;
 • odpisy amortyzacyjne;
 • wydruk PK

Ewidencja przelewów

 • wydruk i ewidencjonowanie bankowych przelewów

 • nadruk treści przelewu na gotowych formularzach różnego typu;
 • przelewy do ZUS i urzędu skarbowego

 • automatyczne przelewy ze składkami ZUS i podatkami PIT i VAT generowane na podstawie deklaracji;
 • współpraca z całą gamą systemów bankowych

 • możliwość dostosowania programu do współpracy z dowolnym systemem bankowym.

Dodatkowe zalety systemu

 • wersja dla biura rachunkowego

 • możliwość obsługi wielu podmiotów o różnej formie prowadzonej księgowości: pełna księgowość, księga przychodów i rozchodów, ryczałt;
 • kontrola wprowadzania i poprawiania danych przez różnych użytkowników;
 • seryjne drukowanie deklaracji VAT-7 lub seryjne wysyłanie e-deklaracji VAT-7;
 • powiadamianie klientów pocztą internetową o wysokości podatków przypadających do zapłaty za dany okres;
 • możliwość przesyłania wszystkich wydruków pocztą internetową w formacie HTML lub PDF;
 • wersja sieciowa

 • praca w dowolnej sieci w środowisku Windows NT, 2000, XP, Vista, 7, 8;
 • możliwość nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom;
 • możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe moduły

 • ujednolicone standardy pracy w programie do obsługi sprzedaży R2faktury (magazyn, faktury) i systemie płacowo-kadrowym R2płatnik;
 • automatyczny import faktur, kasy oraz kosztów wynagrodzeń;
 • możliwość inicjalizacji bazy danych na podstawie

 • programu R2księga;
 • pliku buforowego;
 • programów Rachmistrz i Rewizor;
 • automatyczny import faktur z programów Subiekt firmy Insert i KS-AOW (Apteka) firmy Kamsoft

 • zgodność z aktualnymi przepisami oraz pewność otrzymania nowej wersji uwzględniającej ich zmiany

 • wewnętrzna pomoc kontekstowa oraz porady techniczne przez telefon i w siedzibie użytkownika

 • aktualizacja programu i serwisowanie danych przez internet

 • automatyczne pobieranie parametrów naliczania ze strony producenta (np. podstawy i składki ZUS);
 • moduł zdalnego serwisowania danych wbudowany w program.

Plan kont

 • wbudowany przykładowy plan kont - można go przystosować do swojego planu lub stworzyć od początku własny plan kont

 • możliwość tworzenia kont o 8-poziomowej strukturze

 • automatyczne tworzenie kont analitycznych dostawcy/odbiorcy po wpisaniu kontrahenta do biblioteki

 • bieżący dostęp do informacji o obrotach z wybranego miesiąca oraz obrotach narastająco na danym koncie

 • raporty i zestawienia: Dziennik dekretów, Analityczne zestawienie obrotów, Zestawienie obrotów i sald, Obliczenie dochodu, Rachunek zysków i strat, Bilans

 • ewidencja planowanych sald oraz rozliczanie wykonania planu - dla jednostek budżetowych

R2fk - Plan kont

Ewidencja VAT

 • rejestry sprzedaży i zakupów VAT według aktualnych wzorów

 • jednoczesne wprowadzanie danych do księgi handlowej i ewidencji VAT;
 • dodatkowe możliwości rozliczenia VAT wg terminu płatności lub daty zapłaty;
 • ewidencja niepodlegającego odliczeniu podatku VAT od paliwa i nabycia samochodu;
 • korekta VAT z tytułu złych długów;
 • wydruk wszystkich kolumn rejestrów na jednej kartce formatu A4
 • wydruk deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-12

 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych (WDT, WNT, Import/Export usług)

 • rozliczanie transakcji, dla których nabywca jest podatnikiem

 • wydruk faktur wewnętrznych na podstawie wpisu do rejestru

 • oddzielne rejestry VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych

 • rejestracja sprzedaży nie podlegającej VAT dla której przysługuje odliczenie;
 • wydruk deklaracji VAT-UE wraz z załącznikami VAT-UE/A i VAT-UE/B oraz deklaracji korygującej VAT-UEK

 • e-deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-12, VAT-UE, VAT-UEK

 • przygotowanie, podpisanie i wysłanie deklaracji oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO;
 • wysyłka e-deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D od osób fizycznych bez podpisu elektronicznego;
 • wydruk zgłoszeń VAT-R, VAT-Z, wniosków VAT-ZT, VAT-ZZ, VAT-ZP, zawiadomienia VAT-ZD oraz uzasadnienia ORD-ZU

 • historia zmian formy opodatkowania VAT (brak, miesięcznie, kwartalnie) oraz historia wysłanych e-deklaracji

R2fk - rejestr VAT

Kasa/bank

 • raporty kasowe RK, dokumenty wpłaty KP i wypłaty KW, możliwość prowadzenia jednocześnie kilku kas,

 • możliwość wprowadzenia kilku raportów w obrębie jednego dnia

 • raporty bankowe dla dowolnej liczby rachunków bankowych

 • automatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie rozrachunków z kontrahentem

 • automatyczne generowanie dekretów o zadanym schemacie w trakcie wprowadzania KP/KW,

 • możliwość bieżącej korekty proponowanego dekretu

 • prowadzenie walutowych raportów bankowych i kasowych

 • płatności w walucie faktury przeliczane na PLN wg zadanego kursu;
 • płatności w EUR i innych walutach za faktury wystawione w PLN (krajowe i eksportowe);
 • płatności w PLN za faktury walutowe
 • automatyczne dekretowanie różnic kursowych

 • import płatności z systemu VideoTEL

R2fk - raport kasowy

Ewidencja środków trwałych

 • powiększenie ewidencja środków trwałych, środków o niskiej wartości oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • pełna specyfikacja (np. dostawca, producent, serwis, charakterystyka, dane fabryczne);
 • ewidencja przeprowadzonych operacji

 • wszystkie niezbędne operacje: przyjęcie, zmiana lokalizacji, zmiana osoby odpowiedzialnej, modernizacja, przeszacowanie, korekta, likwidacja, sprzedaż, przekazanie wraz z wydrukiem dokumentów OT, MT, LT, PT, WT i innych;
 • ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży związanych z daną operacją
 • ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży

 • ewidencja części składowych

 • charakterystyka, dane fabryczne, dostawca, serwis, producent, dokumenty zakupu i sprzedaży;
 • pełna i aktualna Klasyfikacja Środków Trwałych

 • pełna klasyfikacja zawierająca szczegółowe opisy poszczególnych pozycji;
 • aktualizowana automatycznie przez internet;
 • możliwość określenia osoby odpowiedzialnej i lokalizacji

 • ewidencja zmian dzięki odpowiednim operacjom;
 • możliwość podziału na grupy (inne niż podział wg KŚT)

 • oddzielna amortyzacja bilansowa i podatkowa

 • możliwość wyboru środków, dla których ma być prowadzona oddzielna amortyzacja;
 • niezależny plan amortyzacji i ewidencja odpisów dla obu rodzajów amortyzacji;
 • generowanie planu amortyzacji

 • standardowe metody amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna, przyśpieszona 30%;
 • możliwość ręcznej modyfikacji planu;
 • różna częstotliwość amortyzacji: miesięczna, kwartalna, roczna;
 • automatyczne przystosowywanie planu do przeprowadzonych operacji;
 • automatyczne naliczanie odpisów dla środka lub grupy środków

 • ewidencja odpisów za cały okres użytkowania środka;
 • automatyczne generowanie polecenia księgowania z umorzeniem środków

 • każdy środek na odrębnej lub zbiorczej analityce;
 • koszty wg miejsca powstawania;
 • szybka selekcja środków wg różnych kryteriów

 • wg statusu: przygotowywany, przyjęty, użytkowany, nieużytkowany (z możliwością wybrania okresu);
 • inne kryteria: KŚT, grupa, lokalizacja, osoby odpowiedzialna;
 • wydruk karty środka trwałego, ewidencji i wykazu środków

 • wydruki spełniające wymogi w zakresie pełnej księgowości, księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtowej ewidencji przychodów;
 • wydruk planu amortyzacji i tabeli amortyzacyjnej

 • wydruk wszystkich kolumn tabeli na jednej kartce formatu A4;
 • możliwość wydruku tabeli i innych zestawień za poprzednie lata;
 • dowolne zestawienia wg różnych kryteriów

 • rozbudowana biblioteka kontrahentów

 • pełne dane (adres, telefon, e-mail) producentów, dostawców i firm świadczących serwis.

 

R2fk - środki trwałe

Minimalne wymagania sprzętowe

 • procesor PENTIUM lub kompatybilny min. 1 GHz;
 • system operacyjny Windows XP/Vista/7/8;
 • min. 256 MB pamięci RAM;
 • 64 MB wolnego miejsca na twardym dysku;
 • stacja CD-ROM lub DVD-ROM;
 • dostęp do internetu (wczytanie licencji, pobieranie aktualizacji);
 • monitor i karta graficzna o rozdzielczości 1024x768;
 • drukarka laserowa lub atramentowa.