Program Księgowy R2księga - księga przychodów i rozchodów

R2księga STANDARD - księgowość w formie księgi przychodów i rozchodów bądź ewidencji przychodów

Pobierz demo R2Księga
Kup teraz R2Księga
Film R2księga

R2KsięgaR2Księgato program księgowy umożliwiający kompleksowe prowadzenie księgowości w formie księgi przychodów i rozchodów bądź ryczałtowej ewidencji przychodów. Zawiera wiele modułów dodatkowych, pozwalających na prowadzenie wszystkich wymaganych ewidencji oraz na pełne rozliczenie firmy i jej właścicieli z urzędem skarbowym.

Przy projektowaniu programu szczególny nacisk położono na szybkość wprowadzania danych bez użycia myszki. Zoptymalizowane wprowadzanie dokumentów oraz cały system kontroli umożliwia zmianę organizacji pracy - dane wprowadzać może osoba nie znająca się na księgowości, natomiast księgowy tylko sprawdza i zamyka rozliczenia. Dzięki licznym konsultacjom z ekspertami prowadzącymi biura rachunkowe program księgowy R2księga dopracowano w najmniejszych szczegółach.

W ofercie znajduje się od 2004 roku. Charakteryzuje się stosunkowo niską ceną, natychmiastowym wdrożeniem oraz prostą i intuicyjną obsługą, którą mogą szybko opanować nawet początkujący użytkownicy komputerów.

Program księgowy R2księga polecany dla wszystkich firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję ryczałtową. Szczególnie polecany dla biur rachunkowych.

Opis programu księgowego R2księga

Ewidencja VAT

 • rejestry sprzedaży i zakupów VAT według aktualnych wzorów

 • jednoczesne wprowadzanie danych do księgi handlowej i ewidencji VAT;
 • różne sposoby rozliczenia VAT, np. wg terminu płatności lub daty zapłaty;
 • ewidencja niepodlegającego odliczeniu podatku VAT od paliwa i nabycia samochodu;
 • korekta VAT z tytułu złych odługów;
 • wydruk wszystkich kolumn rejestrów na jednej kartce formatu A4;
 • wydruk deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-12

 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych (WDT, WNT, Import/Export usług)

 • rozliczanie transakcji, dla których nabywca jest podatnikiem

 • wydruk faktur wewnętrznych na podstawie wpisu do rejestru

 • oddzielne rejestry VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych

 • rejestracja sprzedaży nie podlegającej VAT dla której przysługuje odliczenie;
 • wydruk deklaracji VAT-UE wraz z załącznikami VAT-UE/A i VAT-UE/B oraz deklaracji korygującej VAT-UEK

 • e-deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-12, VAT-UE, VAT-UEK

 • przygotowanie, podpisanie i wysłanie deklaracji oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO;
 • wysyłka e-deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D od osób fizycznych bez podpisu elektronicznego;
 • wydruk zgłoszeń VAT-R, VAT-Z, wniosków VAT-ZT, VAT-ZZ, VAT-ZP, zawiadomienia VAT-ZD oraz uzasadnienia ORD-ZU

 • historia zmian formy opodatkowania VAT (brak, miesięcznie, kwartalnie) oraz historia wysłanych e-deklaracji

R2księga - rejestr VAT

Ewidencja środków trwałych

 • ewidencja środków trwałych, środków o niskiej wartości oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • pełna charakterystyka środka (np. dostawca, producent, dane fabryczne);
 • możliwość podziału na grupy

 • ewidencja dokumentów zakupu/sprzedaży

 • ewidencja przeprowadzonych operacji (przyjęcie, modernizacja, likwidacja)

 • wydruk karty środka trwałego, ewidencji i wykazu środków

 • wydruk spełniający wymogi w zakresie księgi przychodów i rozchodów, jak również spełniający wymogi stawiane podatnikom podatku ryczałtowego;
 • generowanie planu amortyzacji według różnych metod

 • różne metody amortyzacji (jednorazowa, liniowa, degresywna, przyspieszona);
 • automatyczne naliczanie odpisów dla środka lub grupy środków

 • wydruk tabeli amortyzacyjnej

 • wydruk wszystkich kolumn tabeli na jednej kartce formatu A4;
 • automatyczne generowanie dowodów wewnętrznych z odpisamiwystawianie i drukowanie not korygujących

R2Faktura - Faktura

Ewidencja dowodów wewnętrznych

 • ewidencja i ręczne wprowadzanie dowodów wewnętrznych

 • automatyczna numeracja dowodów;
 • możliwość zaksięgowania na jednym dowodzie kilku kwot do różnych kolumn w księdze;
 • różne szablony dowodów;
 • automatyczne generowanie dowodów wewnętrznych zawierających:

 • korektę kosztów z tytułu złych długów;
 • koszty przebiegu pojazdów;
 • odpisy amortyzacyjne;
 • okresowe zestawienie sprzedaży;
 • rozliczenie różnic kursowych;
 • zaliczenie w koszty podatku VAT od faktur RR, dla którego nie przysługuje prawo do odliczenia od należnego podatku VAT;
 • wydruk i automatyczne wprowadzanie dowodów do księgi

Moduł kasa/bank programu księgowego

 • raporty kasowe RK, dokumenty wpłaty KP i wypłaty KW

 • możliwość prowadzenia jednocześnie kilku kas;
 • możliwość wprowadzenia kilku raportów w obrębie jednego dnia;
 • raporty bankowe dla dowolnej liczby rachunków bankowych

 • automatyczne księgowanie wpłat na podstawie wpisów do księgi

 • automatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie rozrachunków z kontrahentem

 • import płatności z systemu VideoTEL

R2księga - kasa / bank

Moduł należności i zobowiązań

 • szybki dostęp do szczegółowej ewidencji rozrachunków z kontrahentem

 • windykacja należności

 • indywidualne lub globalne wystawianie przypomnień i wezwań do zapłaty wraz z ich seryjnym wydrukiem;
 • indywidualne lub globalne wystawianie not odsetkowych wraz z ich seryjnym wydrukiem;
 • protokoły nieściągalności należności;
 • kalkulator odsetkowy, obliczający odsetki ustawowe i podatkowe

Minimalne wymagania sprzętowe

 • procesor PENTIUM lub kompatybilny min. 1 GHz;
 • system operacyjny Windows XP/Vista/7/8;
 • min. 256 MB pamięci RAM;
 • 64 MB wolnego miejsca na twardym dysku;
 • stacja CD-ROM lub DVD-ROM;
 • dostęp do internetu (wczytanie licencji, pobieranie aktualizacji);
 • monitor i karta graficzna o rozdzielczości 1024x768;
 • drukarka laserowa lub atramentowa.

Ewidencja przychodów i rozchodów

 • prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z obowiązującym wzorem

 • zoptymalizowane, bardzo szybkie wprowadzanie danych z klawiatury, bez użycia myszki;
 • prowadzenie księgi dla wszystkich firm, których właścicielem jest podatnik;
 • automatyczne porządkowanie wpisów wg daty zdarzenia;
 • wydruk wszystkich kolumn księgi na jednej kartce formatu A4;
 • opcjonalne księgowanie w walutach obcych z przeliczaniem na PLN wg średnich kursów NBP

 • biblioteka walut i kursów średnich NBP;
 • automatyczne pobieranie kursów ze strony internetowej NBP;
 • prowadzenie ryczałtowej Ewidencji Przychodów wraz z miesięcznym rozliczeniem podatku ryczałtowego

 • prowadzenie ewidencji dochodów z najmu lub dzierżawy

 • rozbudowana biblioteka kontrahentów

 • podział kontrahentów na wielu płaszczyznach (np. dostawca, odbiorca);
 • wiele dodatkowych danych (np. telefon, e-mail);
 • historia zmian adresu kontrahenta;
 • możliwość przypisania zdarzenia gospodarczego;
 • biblioteka zdarzeń gospodarczych

 • możliwość przypisania domyślnych ustawień związanych ze zdarzeniem: kolumny w księdze, stawki vat, kontraktu, terminu płatności i sposobu rozliczenia vat;
 • kontrola poprawności wprowadzanych danych

 • podział wpisów na rodzaje operacji umożliwia wprowadzanie danych bez znajomości zagadnień księgowych;
 • zaawansowana krzyżowa kontrola wprowadzanych kwot;
 • kontrolne szczegółowe zestawienie wprowadzonych danych;
 • korekta kosztów z tytułu złych długów

 • rozliczanie remanentów, wyliczanie marży

 • rozliczanie płatności wraz z naliczaniem odsetek za zwłokę

 • rozliczanie różnic kursowych przy płatnościach walutowych

 • wystawianie i drukowanie not korygujących

 • grupowanie obrotów wg dowolnych kryteriów

 • bilansowanie zdarzeń gospodarczych w dowolnym okresie;
 • dzięki wbudowanym kontraktom analiza struktury przychodów i kosztów;
 • możliwość generowania zestawień za lata ubiegłe.

R2księga - wydruk

Ewidencja właścicieli i wspólników

 • prowadzenie ewidencji wszystkich wspólników i ich dochodów

 • ewidencja dochodów pochodzących z obsługiwanych przez program działalności gospodarczych oraz innych przychodów;
 • wydruk miesięcznych lub kwartalnych zestawień należnego podatku dochodowego wg skali lub liniowego dla właściciela lub wspólników

 • uwzględniane dochody (udziały) z wielu firm;
 • możliwość zmiany udziałów w trakcie miesiąca;
 • możliwość uwzględnienia przychodów z najmu;
 • aktualizacja wysokości składek ZUS przez internet;
 • możliwość szczegółowego ewidencjowania i rozliczania opłat składek ZUS

 • wydruk deklaracji rocznej PIT-36L, PIT-B

 • wydruk deklaracji PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B

 • możliwość ujęcia na deklaracji udziałów z wielu firm oraz przychodów z najmu;
 • miesięczne rozliczenie podatku ryczałtowego;
 • e-deklaracje PIT-36L, PIT-28

 • przygotowanie, podpisanie i wysłanie deklaracji oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO;
 • wysyłka e-deklaracji od osób fizycznych bez podpisu elektronicznego
 • eksport PIT-36 do programu PITy (IPS)

 • historia zmian formy opodatkowania (miesięcznie, kwartalnie, wg skali, liniowo) oraz historia wysłanych e-deklaracji

 • wydruk formularzy identyfikacyjno-aktualizacyjnych niezbędnych w obrocie gospodarczym

 • dodatkowe wzory oświadczeń, zaświadczeń i zawiadomień składanych do urzędu skarbowego;
 • formularze zgłoszeniowe i informacyjne CEIDG-1, CEIDG-RB.

 

Koszty przebiegu pojazdów

 • rozliczanie kosztów przejazdów samochodami prywatnymi

 • ewidencja przebiegu pojazdów

 • biblioteka tras z odległościami;
 • aktualizacja stawek ryczałtu samochodowego przez internet;
 • ewidencja faktur kosztowych

 • automatyczne generowanie dowodów wewnętrznych z kosztami przebiegów

 

R2księga - ewidencja i rozliczenie pojazdów

Ewidencja przelewów

 • wydruk i ewidencjonowanie bankowych przelewów

 • nadruk treści przelewu (na gotowych formularzach różnego typu) lub pełny wydruk przelewu (na czystych kartkach papieru);
 • przelewy do ZUS i urzędu skarbowego

 • automatyczne przelewy ze składkami ZUS i podatkami PIT i VAT generowane na podstawie deklaracji;
 • współpraca z całą gamą systemów bankowych

 • możliwość dostosowania programu do współpracy z dowolnym systemem bankowym.

Dodatkowe zalety programu księgowego

 • wersja dla biura rachunkowego

 • możliwość obsługi wielu podmiotów, o różnej formie prawnej;
 • możliwość korzystania ze wspólnej dla wszystkich lub wybranych firm biblioteki kontrahentów oraz zdarzeń gospodarczych;
 • kontrola wprowadzania i poprawiania danych przez różnych użytkowników;
 • seryjne drukowanie deklaracji VAT-7 lub seryjne wysyłanie e-deklaracji VAT-7;
 • powiadamianie klientów pocztą internetową o wysokości podatków przypadających do zapłaty za dany okres;
 • możliwość przesyłania wszystkich wydruków pocztą internetową w formacie HTML lub PDF;
 • wersja sieciowa

 • praca w dowolnej sieci w środowisku Windows NT, 2000, XP, Vista, 7, 8;
 • możliwość nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom;
 • możliwość rozbudowy programu księgowego R2księga o dodatkowe moduły

 • ujednolicone standardy pracy w programie do obsługi sprzedaży R2faktury (magazyn, faktury) i systemie płacowo-kadrowym R2płatnik;
 • automatyczny import faktur, kasy oraz kosztów wynagrodzeń;
 • możliwość inicjalizacji bazy danych na podstawie

 • pliku buforowego;
 • programów Rachmistrz i Rewizor;
 • automatyczny import faktur z programów Subiekt firmy Insert i KS-AOW (Apteka) firmy Kamsoft

 • zgodność z aktualnymi przepisami oraz pewność otrzymania nowej wersji uwzględniającej ich zmiany

 • wewnętrzna pomoc kontekstowa oraz porady techniczne przez telefon i w siedzibie użytkownika

 • aktualizacja programu księgowego i serwisowanie danych przez internet

 • automatyczne pobieranie parametrów naliczania ze strony producenta (np. podstawy i składki ZUS);
 • moduł zdalnego serwisowania danych wbudowany w program.